Januar

Pakkeforløp for kreft
I forbindelse med den nasjonale innføringen av pakkeforløp for kreft, ble pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft samt prostatakreft implementert 1. januar 2015. I løpet av året ble flere pakkeforløp innført, deriblant blærekreft på kirurgisk klinikk. På Haraldsplass Diakonale Sykehus er det tykktarmskreft og blærekreft de pakkeforløpene med flest henvisninger. Pakkeforløp for prostatakreft er det blitt vesentlig færre av etter at vi i samarbeid med Prostatasenteret på Haukeland Universitetssykehus sender de fleste henvisningene videre. Andelen behandlet innen standard forløpstid, uansett behandlingsform, ligger på 88 prosent ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, som er godt over landsgjennomsnittet. På blære- og tykktarmskreft ligg vi på henholdsvis 98 prosent og 86 prosent. Rutinene og registeringen innenfor pakkeforløp er i stadig forbedring. Sykehuset har en kreftsykepleier som forløpskoordinator i 100 prosent stilling, og denne sykepleieren har god kontakt med klinikkene og følger opp pasientene våres i de ulike forløpene.

Foregangssykehus innen kikkhullskirurgi 
I sin tale til lederne for sykehus-Norge roste helseminister Bent Høie (H) Haraldsplass Diakonale Sykehus for å være tidlig ute med kikkhullskirurgi ved tykktarmskreft.
– De har svært gode resultater. Men fortsatt er det for mange sykehus som opererer tykktarmskreft på tradisjonell måte, noe som betyr lengre og mer belastende sykehusopphold for pasienten, sa Høie. 
På Haraldsplass Diakonale Sykehus opereres hundre pasienter med tykktarmskreft hvert år. Ved å ta i bruk en ny radikal operasjonsmetode for tykktarmskreft og operere pasientene med kikkhullskirurgi har pasientene fått mindre smerter, ligger kortere på sykehuset og har større sjanse for å bli kreftfri.

Februar

Alle Møter prosjektet
Gjennom Alle Møter-prosjektet har sykehusene i Helse Vest mål om at ventetiden blir kortere, planleggingen bedre og at flere møter til timene sine. I 2015 har sykehuset gjort en rekke tiltak for å ta i bruk ny funksjonalitet. Alle våre pasienter kan nå logge seg på Vestlandspasienten.no, holde en god elektronisk oversikt på sine timeavtaler ved sykehuset. Alle pasienter får også tilsendt SMS ved tildeling og ved påminning av time. Gjennom delprosjektet «Bedre planlegging av poliklinikk», reduseres vurderingstid for henvisning. Direktetildeling av timer til pasienter og reduksjon av fristbrudd pågår og skaper resultater både Medisinsk og Kirurgisk klinikk.

Delprosjektet «Avansert oppgaveplanlegging» handler om å gjøre oppgaveplanleggingen på sykehuset bedre og mer effektiv. Ny funksjonalitet i GAT gir legegruppen mulighet til å planlegge og styre både arbeidstid og arbeidsoppgaver i et og samme system. På den måten kan legene bruke mer tid til pasientbehandling og mindre tid på administrative oppgaver.

Mars

Etablering av ny mottakspoliklinikk
Sykehuset etablerte en ny mottakspoliklinikk, med pre poliklinikk og mottak av elektive operasjonspasienter. Her møter pasientene til pre poliklinikk 2-3 uker før operasjon for samtale med operatør, turnuslege, sykepleier, anestesilege og ved behov fysioterapeut for opptak av journal og siste vurdering av pasienten før operasjon. Operasjonsdagen møter pasientene samme sted for forberedelse til operasjon. Den nye mottakspoliklinikken gir godt tilbud til elektive pasienter og bedre arbeidsforhold for de som skal ha mottak av disse pasientene. Klinikken erfarer at denne ordningen også har hjulpet til med å få ned antall strykninger, som har ligget høyt tidligere. 

Oppgradering av operasjonsplanleggingssystemet
Sykehuset har i 2015 oppdatert operasjonsplanleggingssystemet Orbit fra versjon 4 til versjon 5, som muliggjør integrasjon med systemet GAT for ressursplanlegging. Innføringen innebar omfattende omlegging av programvaren og opplæring av alle brukere.

April

Kort ventetid på operasjon av godartede prostatalidelser
I Bergen blir operasjoner av godartete prostatalidelser utført ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Her er det bare rundt fire uker å vente på operasjon. Sykehuset behandler kun godartede prostatalidelser, og har økt kapasiteten på dette området. Fagdirektør Petter Lave Thornam mener det er positivt for pasienten at Haraldsplass behandler kun godartede prostatalidelser. 
– Denne type pasienter vil nok prioriteres lavere i et system der de settes opp imot pasienter med kreft. De fleste pasientene henvises direkte til oss, men Haukeland sender også pasienter med godartede tilstander til oss, sier Thornam. 
Med 290 behandlinger av godartede prostatalidelser i året, er sykehuset nest størst i Norge på dette området. 

Prevalensregistrering av sykehusinfeksjoner 
I 2015 hadde vi som mål at prevalens av sykehusinfeksjoner skal være nær 3 % (gjennomsnitt gjennom 4 målinger i løpet av året). Sykehuset hadde i gjennomsnitt en prevalens på 1,9 % når det gjelder de 4 helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) vi rapporterer nasjonalt. Dette er bedre enn tidligere år og beste året siden vi startet registreringen i 1996. 

Mai

Kortere dør-til-nål-tid for pasienter med akutt hjerneslag
11. mai startet Haraldsplass Diakonale Sykehus med et nytt pasientforløp for pasienter med akutt hjerneslag. Det nye forløpet gir redusert dør-til-nål-tid og økt antall trombolysebehandlinger i tråd med Helse Vest sine anbefalinger. Gjennomsnittlig dør-til-nål-tid ligger nå på 22 minutter, godt under Helse Vest sin målsetting om 30 minutter.
2015

Juni

Kraftig nedgang i korridorpasienter
På halvannet år har Haraldsplass Diakonale Sykehus gått fra verst til best i klassen når det gjelder korridorpasienter, med en reduksjon på rundt 90 prosent. Hele sykehuset har jobbet med å løse problemet gjennom en større tiltakspakke. Det ble gjennomført et prosjekt i akuttmottaket for å sikre god pasientflyt og rask behandling av pasienter som kommer inn. En direktelinje mellom fastlegene som sogner til sykehuset og erfarne overleger på akuttmottaket, får mye av æren for suksessen. Tidligere var det lite dialog mellom nivåene før innleggelse. Nå kan fastlegene ringe direkte til en av overlegene på mottaket og få råd. 

Juli

Økt fokus på god håndhygiene og korrekt arbeidsantrekk
I arbeidet med pasientsikkerhet er forebygging av sykehusrelaterte infeksjoner essensielt. Høy etterlevelse av riktig håndhygiene og korrekt bruk av arbeidsantrekk er basale smitteverntiltak som berører alle ansatte og pasienter ved sykehuset. I 2015 oppdaterte vi retningslinjene våre for håndhygiene og arbeidsantrekk. Ved bruk av sykehusets arbeidsantrekk, inkludert hvit lukket frakk over privat tøy, skal det ikke brukes ringer, armbåndsur, piercing eller synlige smykker. I retningslinjene er det en balansegang mellom det som har en klar forankring i infeksjonsforebyggende tiltak og det som er forankret i sykehusets politikk. HDS skal oppnå 100 % etterlevelse av retningslinjene for arbeidsantrekk, og lederne ved sykehuset har ansvaret for å følge dette opp. Målet ble ikke nådd i 2015, men økte fra 88 % til 96 % etterlevelse i løpet av året. Prosjektet videreføres i 2016. 

August

Familiedag 
I 2015 arrangerte sykehuset Familiedag med stort oppmøte og engasjement. 

Antibiotikabruk
HDS har sterkt fokus på rett bruk av antibiotika. Sykehuset har i løpet av de siste tre årene blitt et av de beste sykehusene i landet i forhold til det å bruke rett type antibiotika. Vi har hatt en betydelig reduksjon i bruk av bredspektra antibiotika, noe som blir lagt merke til nasjonalt. Vedrørende antibiotikabruk har HDS også markert seg på nasjonale møter i form av forelesninger og faglige innlegg.

Drop-in radiologiske undersøkelser
I arbeidet med å styrke tilbudet til pasientene, åpnet sykehuset opp for drop-in timer for CT-undersøkelser som en prøveordning med fire legekontor (DATO). Sykehuset har god erfaring med ordningen så langt, og vurderer å utvide tilbudet til flere legekontor.

September

Ny logo og visuell profil
I forbindelse med at Stiftelsen Bergen Diakonissehjem skiftet navn til Haraldsplass Diakonale Stiftelse, fikk Haraldsplass virksomhetene ny logo og grafisk profil. Symbolet med duen i hjertet er nå hovedmerket for stiftelsen og alle tilknyttede virksomheter i fast, felles design for Haraldsplass-familien, mens forskjellige grunnfarger blir for å kommunisere den egenarten de ulike virksomhetene representerer.

Samarbeid med kommunene
•    I løpet av året samarbeidet sykehuset med Bergen og Samnanger kommune om planleggingen av opprettelse av et kommunalt Øyeblikkelig hjelp døgntilbud. HDS har også vært involvert i planleggingen av et svært spennende nytt helsehus i Nordhordland. 
•    I juni 2015 arrangerte sykehuset det første samhandlingsseminaret rettet mot fastlegegruppen i sykehusets nedslagsfelt. Arrangementet ble positivt evaluert og det er planlagt gjentatt to ganger årlig. 
•    For øvrig har sykehuset jobbet aktivt for å utvide og forbedre den elektroniske meldingsutvekslingen mot samarbeidspartene. Sykehuset kan nå utveksle elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger med så å si alle kommuner på Vestlandet, og det er i løpet av året etablert en løsning for å kunne henvise pasienter elektronisk til radiologiske undersøkelser. Sykehuset har også deltatt i pilotering av dialogmeldinger fra fastleger.
•    Sykehuset er representert i flere samarbeidsforum med kommunene på ulike nivå, og i løpet av året ble blant annet underutvalgsstrukturen under Samarbeidsutvalget med Bergen kommune betydelig utbygd. Våren 2015 piloterte HDS og Forvaltningsenheten i Bergen kommune et nytt avviksskjema for å øke forekomsten av rapportering på uønskede samhandlingshendelser. Sykehuset samarbeider for tiden tett med Helse Bergen, Helse Førde, og Helse Nord om videre utvikling av et felles «samhandlingsbarometer», der det publiseres stadig flere styringsindikatorer for kommunenes/innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenester. 

Oktober

Lavere stråledoser med ny CT
Haraldsplass Diakonale Sykehus har investert i ny CT for raskere undersøkelser med lavere stråledoser for pasientene. Revolution CT er den første i sitt slag i Norge, og i snitt regner sykehuset med en halvering av stråledosen for mange av bildetypene, og noen prosedyrer vil reduseres med inntil 70 prosent. 
– Ved dynamiske undersøkelser av hjerne og lever vil stråledosen ligge på en tredjedel i forhold til sykehusets gamle system, sier avdelingsleder Åshild Sønsteby. 
Den nye maskinen har bedre bildekvalitet og tar bilder raskere, som betyr at pasienten ligger kortere tid i maskinen. Med raskere undersøkelsestid kan sykehuset utrede flere pasienter, noe som også kan ha positiv innvirkning på ventetid.

Markering nasjonalt
Haraldsplass markerte seg i årets nasjonale smittevernkonferanse arrangert av Norsk Forum for smittevern i helsetjenesten da smittevernenheten vant posterprisen for prosjekt «Nulltoleranse» på kr. 10.000. Dette er god markering for sykehuset, og flere har kontaktet oss for informasjon om prosjektet.

November

Nytt sengebygg for fremtiden
Prosjekteringen av «Nye Haraldsplass», med nytt sengebygg som det største tiltaket, har pågått gjennom hele 2015. Sykehuset organiserte i 2015 sin planlegging i ett Organisasjons- og ett Utstyrsprosjekt, og i løpet av året gikk prosjekteringen av bygget over fra en forprosjektfase til detaljprosjektering. Parallelt har sykehuset startet arbeidet med prinsipper og modeller for bemanning og organisasjonsutvikling. I løpet av året kom finansieringen på plass, og høsten 2015 ble det satt i gang arbeid med tilrettelegging på tomten. Planlagt ferdigstillelse for nytt sengebygg er nå juni 2018. Hele veien fram til da (og også etterpå) vil det være behov for stor innsats i sykehuset, for å sette organisasjonen i stand til å utnytte mulighetene for kvalitetsheving og effektivisering som følger med det å flytte inn i et helt nytt bygg.

Desember

Økt operasjonskapasitet
For å møte økt etterspørsel og gi et bedre tilbud til pasientene, har kirurgisk klinikk økt operasjonskapasiteten ved økt bruk av operasjonsstue 3. Tiltaket gir mulighet for 10-12 flere operasjoner i uken, og vil være med å bidra til kortere ventetid for pasientene. Det er operert 282 flere pasienter i 2015 enn i 2014.  September 2015 utpekte seg som en måned med det høyeste antall operasjoner gjennom en måned.

Stor aktivitet på poliklinikkene
I 2015 har antall polikliniske konsultasjoner på kirurgisk klinikk økt fra 14 396 til 17 208 (+19,5 prosent). 1 883 av konsultasjonene i 2015 finner sted ved Mottakspoliklinikken. Antall sykepleiekonsultasjoner (urologi) har også økt til det dobbelte fra 2014. 

Marit Stordal Bakken disputerte 11. september 2015. Tittel: «Potentially inappropriate drug use and hip fractures among older people. Pharmacoepidemiological studies». Utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen. Veiledere har vært Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff og Lars B. Engesæter).

Eivind Inderhaug disputerte 09. oktober 2015. Tittel: Changing paradigms of ACL surgery: clinical, radiological and biomechanical concequences of the change from "transtibial" to the "anatomic" surgical approach. Veiledere: Eirik Solheim (HDS og UiB) & Torbjørn Strand (HDS)).

Anne Gro Heyn Faleide og kollegaer fikk forskningsmidler fra fysioterapiforbundet til et prosjekt på avdeling for rehabiliteringstjenester.

Paal Naalsund fikk Hordaland Demensprisen for 2015 av Nasjonalforeningens fylkesstyre for Hordaland under Bergen demensforenings markering av den internasjonale Alzheimerdagen. Naalsund deler prisen og æren med det geriatriske fagmiljøet på Haraldsplass, spesielt geriatrisk poliklinikk som driver med demensutredning. Prisen er også knyttet til mange års innsats og fokus på demens. Dette er ikke første gang Haraldsplass er på kartet i forbindelse med denne prisen. Geriatrisk poliklinikk fikk Demensprisen i 2006

Trond Kjeseth vant prisen for beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus under Kirurgisk Høstmøte 2015 med sitt foredrag om registrering av pasienter operert med laparoskopisk kolorektal reseksjon. Tittelen var: Resultater fra åtte års prospektiv registrering av pasienter operert med laparoskopisk kolorektal reseksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

Bård Bogen fikk pris for beste foredrag under Fragility Fractures Network konferanse i Rotterdam, Nederland. Tittelen var: Upper and lower extremity strength, but not muscle mass predict ADL-independence 12 months after hip fracture».

Lasse Melvær Giil stod i bresjen for demenssymposium på Haraldsplass som samlet internasjonale storheter innen demensdiagnostikk; Professor Bengt Winblad fra Alzheimer Research at Karolinska Institutet og Swedish Brain Power research program, Angel Cedazo-Minguez og Dag Årsland Institutet samt professorer og forskere på fagfeltet. 

 I juni 2015 arrangerte sykehuset det første samhandlingsseminaret rettet mot fastlegegruppen i sykehusets nedslagsfelt. Arrangementet ble positivt evaluert og det er planlagt gjentatt to ganger årlig.

Rehabiliteringstjenestene hadde besøk fra en internasjonal ekspert på skulderrehabilitering (Prof dr Ann Cools, fra universitetet i Ghent i Belgia). Forskningsdagen på HDS.