2228

Dagopphold

12643

Døgnopphold

9 318  ØH-innleggelser
1 467 000 laboratoriumanalyser
26 269 polikliniske konsultasjoner
4 825 operasjoner kirurgisk klinikk
896 ansatte og 698 årsverk
840 MNOK i omsetning

Utvikling av antall polikliniske konsultasjoner

– Sykehuset har en visjon om at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.


Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ideelle sykehus i Norge (de andre to er Lovisenberg og Diakonhjemmet). I dag er vi lokalsykehus i indremedisin for 141 000 innbyggere i Bergen, samtlige kommuner i Nordhordland og kommunen Samnanger samt at vi har regionfunksjon innen geriatri og lindrende behandling (Sunniva senter).

Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som har utmerket seg på flere områder,

inkl. skulder-, kne- og tykktarmoperasjoner. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi, anestesiologi, overvåkning og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.

Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF, og har et godt samarbeid med Helse Bergen innenfor våre virksomhetsområder.

Formål
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland, og vi er blant de fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Sykehuset har utstrakt dag- og poliklinisk virksomhet innenfor våre utvalgte fagområder. 

Visjon:
Vi ønsker å bidra til livsmestring, helse og lindring – for våre pasienter og pårørende. Vi er et sykehus i spesialisthelsetjenesten og vet vi kan ikke gjøre alle friske, men med vår samlede kompetanse skal vi bidra til å gjøre det enklere for den enkelte å håndtere livssituasjonen. Vår visjon er både ambisiøs og tydelig: 

«Bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende»

Verdibasert sykehus
Sykehuset har en visjon om at pasienter, pårørende, samarbeidsparter, medarbeidere og studenter gjennom våre holdninger skal oppleve kompetanse med hjertevarme.

Det som gir et diakonalt sykehus en identitet er blant annet et kontinuerlig arbeid knyttet til verdispørsmål, etisk refleksjon og holdninger. Sykehusets verdier er:
• Kompetent
• Respektfull
• Samhandlende
• Medmenneskelig

Forskning
Forskning er en integrert og definert del av sykehusets kliniske virksomhet. Haraldsplass Diakonale Sykehus AS har som mål at forskningen skal:
• føre til et utviklende fagmiljø og ny kunnskap til beste for pasientene innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og lindring.
• utføres i henhold til lovmessige og etiske kvalitetskrav.
• implementeres i våre rutiner og bli brukt i pasientbehandling ved sykehuset.

Som ideell virksomhet, er Haraldsplass Diakonale Sykehus AS en privat non-profitt organisasjon. Dette betyr at eventuelle økonomiske overskudd ikke tas ut av eiere, men tilbakeføres uavkortet for å tjene sykehusets formål.

Premissleverandør
Historisk sett har de ideelle non-profitt aktørene vært premissleverandører for utviklingen av velferdssamfunnet – før det offentlige og de kommersielle aktørene kom på banen. Etter hvert har de private ideelle også fått en rolle som positiv utfordrer og leverandør til det offentlige tilbudet.

Utfyller det offentliges tilbud
Det er et historisk partnerskap mellom offentlig og privat ideell virksomhet.

Siden begynnelsen av det 20. århundre, før oppbyggingen av den moderne velferdsstaten, var de ideelle aktørene pionerorganisasjoner innen opprettelse og drift av helse, velferd og omsorgstjenester til befolkningen.

Gjennom mange tiår har virksomhetene vært drevet som et nødvendig, anerkjent og integrert ledd i det offentlige tjenestetilbudet, og med et langsiktig perspektiv for virksomheten. Private ideelle sykehus står i dag for en vesentlig del av verdiskapingen og tjenestetilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Det bygges systematisk kompetanse og private ideelle spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene.

Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester

Haraldsplass Diakonale Sykehus har alle de servicefunksjoner som kreves i dagens sykehus: overvåkning, laboratorium, røntgenavdeling, rehabilitering, prest samt støttetjenester som merkantile, teknisk infrastruktur, medisinsk teknikk, renhold, logistikk, kjøkken, kantine og avdeling for frivillige. Klinikk for medisinsk diagnostikk og fellestjenester har i dag ca. 300 ansatte og 50 frivillige.

* Overvåkningsavdelingen ble oganisatorisk flyttet til medisinsk klinikk 1/1/2016. 

Kirurgisk Klinikk

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen kirurgi og ortopedi, og tar både i mot øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter (pasienter fra venteliste). Kirurgisk klinikk yter kirurgiske tjenester innen gastrologi, urologi og generell kirurgi og har utmerket seg spesielt innenfor tykktarmoperasjoner og store brokk operasjoner. Kirurgisk klinikk yter ortopediske tjenester innen skulder, hofte og kne kirurgi. Klinikken har et effektivt dagkirurgisk senter, samt gode pasientforløp på hofte- og kneoperasjoner. Klinikken gjennomførte totalt 4 881 operasjoner i 2015 og har i dag 190 stillinger. 

Medisinsk Klinikk

Medisinsk klinikk har lokalsykehusansvar for akutt indremedisin for bydelene Bergenhus og Åsane, samt innbyggere fra Norhordland og Gulen kommune. Vi har også geriatrisk avdeling med tilbud til pasienter i hele Hordaland og regionfunksjon i lindrende behandling gjennom Sunniva senter. Klinikken har poliklinisk virksomhet innen fordøyelsessykdommer, hjerte og lungesykdommer, hormon- og nyre sykdommer, geriatri og lindrende behandling.Klinikken har i dag 350 ansatte.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS is one of three large non-profit hospitals in Norway (the other two are Lovisenberg Diakonale Sykehus and Diakonhjemmet Sykehus). Today we are a local hospital in internal medicine for 141,000 residents in Bergen and Nordhordland county, and have a regional function in geriatrics and palliative care (Sunniva Center).

We also have a large surgical clinic that has excelled in several areas, including shoulder, knee and colon surgeries. The hospital offers specialized health services in internal medicine, surgery, orthopedics, anesthesiology, radiology and monitoring with associated outpatient activity.

The hospital is an important part of the public health offering through an agreement with Helse Vest RHF, and has a good cooperation with Helse Bergen within our business areas.

Purpose
The hospital is operated based on Christian values, in accordance with the applicable laws and regulations, as well as teaching and mentoring of future health professionals,
research and development within the hospital’s areas of responsibility.


Vision: Contribute to coping, health and relief – for patients and relatives.
• We cannot make everyone healthy, but we wil contribute to making it easier to handle a life situation.

Value-based hospital
Our vision is that patients, relatives, collaborators, staff and students are empowered through our Christian attitudes. We continuously review our work in relation to our values, ethics and attitudes. We are accessible, dynamic and innovative. 


The hospital’s values are:
• Competency
• Respect
• Engagement
• Kindness


Research
Research is an integral and defining part of the hospital’s clinical operations. Haraldsplass Diakonale Sykehus aims to ensure that research should
• lead to an evolving professional environment and new knowledge for the benefit of patients in prevention, diagnosis, treatment, care and palliative care
• be performed in accordance with legal and ethical quality requirements
• be implemented in our routines and used in patient care at the hospital

12 643 inpatients, 2 228 day treatments
9 318 urgent care admissions
1 467 000 laboratory tests

896 employees performed 698 years work
4 586 surgeries, surgical clinic
840 MNOK turnover