Pasienter med akutt hjerneslag får nå raskere diagnose og behandling takket være etablering av et godt og standardisert pasientforløp. Det nye forløpet gir redusert dør-til-nål-tid og økt antall trombolysebehandlinger i tråd med Helse Vest sine og nasjonale anbefalinger.

Det nasjonale 5-årige Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» går parallelt med det regionale Pasienttryggleiksprogrammet i Helse Vest. HDS er aktivt med i begge program.
 

Målsettingen er fortsatt; 

 • Redusere pasientskader
 • Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
   

Innsatsområdene HDS deltar i/fortsatt holder fokus på, er:

 • Trygg kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner
 • Legemiddeltryggleik/samstemming av legemiddellister
 • Behandling av hjerneslag
 • Kateterrelaterte urinveisinfeksjoner
 • Forebygge infeksjon ved sentralt venekateter
 • Fallforebygging
 • Trykksårforebygging
 • Felles vurderings- og prioriteringsverktøy i akuttmedisinsk kjede i Helse Vest
 • Håndhygiene 
 • Ledelse av pasientsikkerhet, pasientsikkerhetsvisitter
   

Flere av innsatsområdene er videreført til linjen. Det utvikles fortløpende indikatorer for hvert innsatsområde. Disse vises via elektroniske rapporter i Styringsportalen til Helse Vest, og er tilgjengelig på vårt intranett. Rapportene er ment til bruk i lokalt forbedringsarbeid, og løftes fram i månedlige driftsmøter for utvidet ledergruppe, og fagsykepleiergruppen, som også tar manuelle målinger på blant annet urinkateter. Høsten 2015 har Trygg pleie (skreening av pasienter mht fare for fall, trykksår og ernæringsrisiko) hatt økt fokus, med undervisning, praktisk tilrettelegging av dokumentasjon og premiering av postenes innsats.  TV-skjermer i fellesareal og banner på intranettforsiden er hyppig brukt til pasientsikkerhetsinformasjon.

HDS har i 2015 fått på plass et godt standardisert pasientforløp for akutt hjerneslag som gir pasientene rask diagnose og behandling. Det nye forløpet gir redusert dør-til-nål-tid og økt antall trombolysebehandlinger i tråd med Helse Vest sine og nasjonale anbefalinger.
Pasientene blir møtt av kompetente leger og et trenet team i akuttmottak, og for å sikre kompetanse i alle ledd gjennomfører sykehuset månedlige øvelser. Gjennomsnittlig tid fra pasientene kommer til sykehuset og behandlingen starter ligger på 22 minutter. Dette er godt under Helse Vest sin målsetting om 30 minutter, og også svært raskt sammenlignet med andre sykehus i landet.  

I 2015 har HDS gjennomført prosjekt «Nulltoleranse for avvik i smittevernet». Det har vært lagt vekt på god lederforankring. Jevnlige prevalensmålinger på armbåndsur, ringer og smykker viser nær 100 % etterlevelse av reglement for arbeidsantrekk. Prosjektet fikk pris som beste poster på den nasjonal smittevernkonferansen.

I tillegg granskes fortsatt 20 tilfeldig utvalgte pasientopphold etter Global Trigger Tool-metoden (GTT) for å registrere pasientskader oppstått under sykehusoppholdet. En av åtte pasienter erfarer pasientskader i løpet av oppholdet. Tilsvarende tall i 2014 var 12 prosent. 

Pasientsikkerhetsvisitter
I pasientsikkerhetsvisitter besøker administrerende direktør og fagdirektør avdelinger ved HDS som behandler pasienter for å se på muligheter til å forbedre pasientsikkerhet her hos oss, og å lære om pasientsikkerhet. Medarbeiderne får mulighet til å ta opp problemstillinger rundt pasientens sikkerhet. Pasientsikkerhetsvisitter skal bidra til å utvikle en åpen kultur, hvor pasientens sikkerhet har førsteprioritet. Medarbeiderne og ledelse blir enig om problemstillinger som ledelsen skal følge opp sammen med ansvarlige enhetsledere og klinikkdirektører.

Siden oktober 2012, er det gjennomført 13 pasientsikkerhetsvisitter. I 2015 var 5 enheter besøkt; Renhold og portørtjenesten, Laboratoriet, Sunniva senter, geriatri slagpost og kirurgisk Poliklinikk.  

Uønskede hendelser
Synergi er Haraldsplass Diakonale Sykehus sitt elektroniske meldesystem for registrering og håndtering av uønskede hendelser. Meldingene skal brukes for å kartlegge og analysere risiko og årsaker til at skader oppstår. Hendelsene skal analyseres i et systemperspektiv og formålet er å forhindre gjentakelse gjennom læring. I 2015 ble det totalt registrert 1 401 meldinger i Synergi, av disse var det 693 pasientrelaterte hendelser, med eller uten konsekvens. 
Pasientsikkerhetsutvalget ved HDS analyserer alle uønskede hendelser som meldes til Kunnskapssenteret (etter § 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven) med hensyn til trender og bakenforliggende årsaker. Det vurderes behov for klinikk – og sykehusovergripende tiltak. Av 693 pasientrelaterte hendelser i 2015 ble 203 vurdert som 3-3 meldinger og sendt videre til Kunnskapssenteret. Pasientsikkerhetsutvalget rapporterer til Kvalitetsutvalget.