Driver godt

Helseministeren har stilt tydelige krav og forventninger til landets sykehus om bedre kvalitet og pasientsikkerhet, bedre bruk av ressursene og derigjennom kortere ventetid. I dette ligger også klare forventninger om at det ikke skal være pasienter som ligger på korridor, gode pasientforløp og reduksjon av sykehusinfeksjoner. Dette er områder vi har fokus på og hvor vi leverer godt allerede, men som likevel krever oppmerksomhet, fokus og utvikling fremover.

Kjerstin Fyllingen

Adm.dir

Helhetlig pasientbehandling
I 2015 har vi jobbet målrettet for å sikre helhetlig pasientbehandling gjennom god kommunikasjon, tverrfaglig tilnærming og gode pasientforløp. Det er fortsatt møtet mellom mennesker som er viktigst for pasientene når de vurderer kvaliteten på helsevesenet vårt. Jeg opplever at vi har dyktige fagfolk og medarbeidere med et felles engasjement for pasientbehandling med kompetanse og hjertevarme. Samtidig er det slik at vi kan alltid bli bedre, og at vi må strekke oss og utvikle oss. 

Store omstillinger, god drift
I løpet av året har vi jobbet med mange aktiviteter for å kunne møte fremtidens utfordringer og sikre fortsatt høy kvalitet på pasienttilbudet. Konkrete effektiviseringstiltak, nye pasientforløp og omlegging av driften på kirurgisk klinikk er bare noe av det som har vært jobbet godt med i sykehuset. Pasienter som skal til planlagt operasjon møter nå på poliklinikk 10 dager før operasjon for nødvendige undersøkelser, og det er etablert en egen mottakspoliklinikk som tar i mot pasienter på operasjonsdagen. Dette har vært en omfattende omlegging av driften på kirurgisk klinikk. Samtidig gir endringen bedre forutsigbarhet for pasientene. 

Tross store omstillinger kan vi, gjennom et sterkt fokus og godt arbeid av dyktige medarbeidere, vise til et driftsresultat før pensjon på 5,1 millioner kroner i 2015 mot budsjettert 7,7 millioner. Jeg vil rette en stor takk til alle som har jobbet med og landet disse omstillingene på en effektiv og god måte. Som forventet gir økte pensjonskostnader et regnskapsmessig underskudd for Haraldsplass Diakonale Sykehus AS på 33 millioner kroner.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet, lavere ventetid
Helseministeren har stilt tydelige krav og forventninger til landets sykehus om bedre kvalitet og pasientsikkerhet, bedre bruk av ressursene og derigjennom kortere ventetid. I dette ligger også klare forventninger om at det ikke skal være pasienter som ligger på korridor, gode pasientforløp og reduksjon av sykehusinfeksjoner. Dette er områder vi har fokus på og hvor vi leverer godt allerede, men som likevel krever oppmerksomhet, fokus og utvikling fremover.

Vi har arbeidet hardt for å få ned tallet på antall korridorpasienter, og det viser resultater. Innføring av faste overleger i akuttmottaket har også ført til bedre flyt og mindre ventetid for pasientene. En viktig årsak til dette er direkte kontakt mellom fastleger og overlege i mottak. Flere pasienter får rask hjelp gjennom andre tilbud enn innleggelse, og kun de som trenger det blir lagt inn.

Dette førte til færre inneliggende pasienter ved starten av 2015. Selv om tiltaket gav økonomiske utfordringer, er dette likevel god samfunnsøkonomi og en bedre pasientbehandling. Nye pasientforløp jobber vi målrettet med. Nytt pasientforløp for akutt hjerneslag – med en kraftig reduksjon i tiden fra pasient kommer til sykehuset til behandlingen starter – er et resultat av et godt samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder. Haraldsplass er nå blant de beste sykehusene internasjonalt på raskt forløp, noe vi er stolte av.

I arbeidet med pasientsikkerhet har vi hatt spesielt fokus på både pasientsikkerhetsvisitter, hygiene og trygg pleie dette året. Nulltoleranse-kampanjen for korrekt arbeidsantrekk har satt Haraldsplass Diakonale Sykehus på kartet i nasjonal sammenheng, og er et viktig bidrag til å unngå uønskede sykehusrelaterte infeksjoner. I løpet av høsten har vi også satt et ekstra fokus på trygg pleie, gjennom å kartlegge og forebygge risiko for fall, trykksår og ernæringssvikt – og vi ser allerede en markant utvikling i riktig retning. Det er ingen tvil om at det er viktig med fokus på disse områdene i hverdagen.

Dette er bare noen eksempler på at det nytter å ha fokus på å løse problemstillinger på tvers av avdelinger og fagområder. Jeg mener det er viktig med slike prosesser for å kunne utvikle oss videre. 

Nytt sengebygg
I skrivende stund er vi også godt i gang med tilretteleggingsarbeidet for nytt sengebygg, som ikke bare blir et nytt og etterlengtet bygg, men som også blir nye måter å organisere arbeidet på til beste for våre pasienter. Anleggsarbeid og nytt P-anlegg på området er et synlig steg frem til Nye Haraldsplass står ferdig i 2018.

Forskning og utvikling
Parallelt med å yte god pasientbehandling, har Haraldsplass Diakonale Sykehus fokus på forskning og utvikling innenfor flere av de kliniske fagområdene ved sykehuset, inklusive geriatri, lindrende behandling og kirurgi.  Kombinasjonsstillinger med forskning og klinikkarbeid gir mulighet for mer definert fokus på forskning. I 2015 hadde vi også to doktorgrader; Marit Stordal Bakken og Eivind Inderhaug. Det er spennende når innsatsen gir frukter.

Pasientfokus
Fremover blir kvaliteten på tilbudet vårt enda viktigere. Vi må evne å endre oss i takt med pasientenes krav og forventninger. Visjonen vår er klar: Vi skal bidra til livsmestring, helse og lindring – for pasienter og pårørende. Vi kan ikke gjøre alle friske, men vi skal bidra til å gjøre det enklere å håndtere livssituasjonen. 
I tillegg til den økonomiske informasjonen, finner du i denne rapporten en god oversikt over tilbudet vårt. 

God lesning!